Börja här

Medlare Hansen löser olika slag av tvister genom medling, såsom affärstvister, tvister mellan personal, personliga tvister, granntvister och liknande. Medling innebär att en oberoende och objektiv medlare söker få två eller flera tvistande parter att enas. Genom medling behåller man goda relationer efteråt.

Jag har bland annat arbetat med medling inom Sveriges största konsumentorganisation där jag medlat i olika tvister allt från större tvister med gruvbolag till något enklare grannfejder.

Jag är utbildad både som medlare och förhandlare i metoder från Harvard University (Harvard Negotiation Project) på Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå Tekniska universitet.

Medlare Hansen ger möjligheter att lösa tvister och konflikter mellan olika parter utan att behöva gå till domstol eller lägga ner stora kostnader. En medlare skall vara oberoende och objektiv. Medlingens innersta kärna vilar på att lösningen är att finna bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.

Medling är en alternativ tvistelösning (ADR) Alternative Dispute Resolution, som gör det möjligt för dem som är involverade i en tvist att genom samverkan lösa den tvist som skiljer dem åt. Genom att lyssna på parterna och belysa olika sidor av tvisten, utforska underliggande intressen och möjliga lösningar kan skickliga medlare leda parterna att själva se hur tvisten skall lösas. Under medlingsprocessen ges parterna möjlighet att berätta sina historier. Medlingsprocessen skall på samma gång vara framåtsyftande. Medlaren skall vara objektiv och neutrala under hela processen. Till skillnad från exempelvis en jury vid domstol skall inte medlaren avgöra resultatet utan det bestäms av parterna själva.

I Sverige är medling vid tvister dock inte så etablerat som i exempelvis Danmark, Norge, Finland och USA.

Tveka inte att höra av dig om du undrar över något.