Börja här

Erbjudande under svåra tider!

Under dessa svåra tider med bland annat den pandemi som nu pågår i vårt land och i världen vill jag på detta sätt lämna mitt ”humanitära” bidrag, genom att erbjuda kostnadsfri medling mellan privatpersoner. Erbjudandet gäller under detta år.

För företag gäller Pro bono under denna tid. Pro bono betyder här om medlingen resulterar i att konflikten löses på ett tillfredsställande sätt tillämpas prislistan, men om medlingen mot förmodan inte skulle lyckas väl blir min insats gratis.

Antingen möts i större mötesrum, via Facetime, annan kommunikation via video eller helt enkelt utomhus. Som medlare uppträder jag oberoende och objektivt. Det kan vara mellan företag, företag och privatpersoner eller mellan privatpersoner, såsom allt från grannfejder till vårdnadstvister.

En kvalificerad medlare föreslår inte parterna hela lösningen utan vägleder. Grundtanken är att lösningen finns inom parterna själva och min uppgift är att medverka till en ömsesidig överenskommelse. Medling skall vara frivillig och kan avslutas av endera parten när som helst. En medling kan börja med att en part hör av sig till mig. Då berättar jag hur man kan gå vidare till en möjlig medling. Medling är ett framgångsrikt alternativ i synnerhet när man vill behålla goda relationer.

Hälsning Villy Hansen, Medlare Hansen.

Medlare Hansen hjälper till att lösa olika slag av tvister genom medling, såsom affärstvister, tvister mellan personal, personliga tvister, vårdnadstvister, granntvister och andra tvistiga relationer.

Medling innebär att en oberoende och objektiv medlare söker få två eller flera tvistande parter att enas. Genom medling behåller man goda relationer efteråt.

Bakgrund

Jag har bland annat arbetat med medling vid konflikter inom Sveriges största konsumentorganisation där jag medlat i olika tvister, allt från större tvister med gruvbolag till något enklare grannfejder.

Jag är utbildad både som medlare och förhandlare i metoder från Harvard University (Harvard Negotiation Project) vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå Tekniska universitet.

Medlare Hansen ger möjligheter att lösa tvister och konflikter mellan olika parter utan att behöva gå till domstol och därför behöva lägga ner stora kostnader. En medlare skall vara oberoende och objektiv. Medlingens innersta kärna vilar på att lösningen är att finna bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.

Medling är en alternativ tvistelösning (ADR) Alternative Dispute Resolution, som gör det möjligt för dem som är involverade i en tvist att genom samverkan lösa den tvist som skiljer dem åt. Genom att lyssna på parterna och belysa olika sidor av tvisten, utforska underliggande intressen och möjliga lösningar kan skickliga medlare leda parterna att själva se hur tvisten skall lösas. Under medlingsprocessen ges parterna möjlighet att berätta sina historier. Medlingsprocessen skall på samma gång vara framåtsyftande. Medlaren skall vara objektiv och neutrala under hela processen. Till skillnad från exempelvis en jury vid domstol skall inte medlaren avgöra resultatet utan det bestäms av parterna själva med stöd av medlare. En medling resulterar i en överenskommelse.

I Sverige är medling vid tvister dock inte så etablerat som i exempelvis Danmark, Norge, Finland och USA.

Tveka inte att höra av dig om du undrar över något.