Medling och tvist

Medling innebär att en oberoende och objektiv medlare söker få två eller flera tvistande parter att enas. När man inte utan ansträngningar kan komma överens råder en tvist.